Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o. plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o., Slatinská cesta 1724, Beluša 018 61, IČO: 36171255, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 12887/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

  • tel. č. +421 915 059 614
  • e-mail: info@lusiktrade.sk

 

Základné pojmy

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Môžu to byť identifikačné údaje osoby (meno, priezvisko), kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo) ale taktiež online identifikátory, napr. IP adresa, log súbory, príp. súbory cookies.

 

Účely spracúvania osobných údajov

  1. Zmluvné vzťahy

Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu vymedzenom príslušnou zmluvou, a to najmä: meno a priezvisko, fakturačná, príp. doručovacia adresa a kontaktné údaje (tel. číslo, e-mailová adresa) dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť a/alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov.

 

  • Zákonné povinnosti

Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovujú osobitné predpisy. Osobné údaje spracúvané na tomto právnom základe sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

 

  • Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie sú spracúvané osobné údaje uvedené v životopise (CV), motivačnom liste a v ostatných sprievodných dokumentoch, ktoré sú poskytnuté dotknutou osobou, t. j. uchádzačom o zamestnanie. Spracúvanie osobných údajov môže prebiehať aj elektronickou formou, prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa. Spracúvané sú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, tel. číslo, e-mailová adresa a pripojené dokumenty k správe (napr. životopis). Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, príp. písomne na adresu Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Doba spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie je 1 rok.

 

  • Elektronický kontaktný formulár

Na účely poskytovania informácií vyžiadaných zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa žiadateľa o informácie, príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uviedla v poznámke formulára. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na vyššie uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa. Bez týchto údajov nie je možné predmetný dopyt zaevidovať ani vybaviť. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 mesiaca od vybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného cez kontaktný formulár. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje na uvedený účel vymazané.

 

  • Kamerový systém

Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a ochrany majetku Prevádzkovateľa je vyhotovovaný videozáznam z kamerového systému. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a bezpečnosti osôb a ochrana majetku Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Spracúvaný je obrazový záznam a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Kamerovým systémom sú monitorované exteriérové a interiérové priestory Prevádzkovateľa. Každý monitorovaný priestor je riadne označený piktogramom a základnými informáciami v súlade s nariadením GDPR a súvisiacimi predpismi. Prevádzkovateľ uchováva kamerové záznamy po dobu 14 dní, ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného alebo obdobného konania.

 

  • IT bezpečnosť

Na účely zaistenia bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky môže Prevádzkovateľ spracúvať online identifikátory ako napríklad IP adresu, log súbory a súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom je zaistenie bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky a informačných systémov Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

 

Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. V odôvodnených prípadoch môžu osobné údaje spracúvať aj zmluvní poskytovatelia služieb a to len v nevyhnutnom rozsahu. Medzi zmluvných partnerov Prevádzkovateľa patria spoločnosti v oblasti marketingu, správy informačných systémov a webových stránok, kuriérske a zasielateľské spoločnosti. Ďalej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané po dobu, (i) ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania; (ii) dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov; (iii) dobu trvania oprávneného záujmu; (iv) dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ uchováva kamerové záznamy po dobu 14 dní, ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného alebo obdobného konania. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje do doby, na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín a profilovanie

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretej krajiny a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

 

Súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú navštívením webových stránok a môžu byť ukladané do zariadenia, z ktorého pristupujete na webové stránky. Tieto súbory sú využívané ako štandardný nástroj na prevádzku webových stránok. V prostredí webovej stránky Prevádzkovateľa môžu byť využívané tieto základné typy cookies: (i) technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku webovej stránky a na ktoré sa nevyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky; (ii) funkčné cookies, ktoré zabezpečujú určité funkcionality webovej stránky a umožňujú zjednodušenie jeho používania; (iii) analytické cookies, ktoré poskytujú informácie o návštevnosti a využívaní webovej stránky a pomáhajú tak vylepšovať a skvalitňovať služby pre návštevníkov webovej stránky; (iv) reklamné cookies, umožňujú cieliť reklamu podľa záujmov návštevníka webovej stránky. Spracúvanie funkčných, analytických a reklamných cookies je možné len na základe súhlasu návštevníka webovej stránky. Mieru a spôsob používania súborov cookies je možné nastaviť pri návšteve webových stránok, príp. prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Zakázanie niektorých cookies však môže mať negatívny dopad na správnu funkčnosť webovej stránky Prevádzkovateľa.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na kontaktnej e-mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou, akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa:

  1. elektronickou formou na e-mailovej adrese: info@lusiktrade.sk, alebo 
  2. v poštovom styku na adrese: LUSIK TRADE, s.r.o., Slatinská cesta 1724, Beluša 018 61.