Výzva na predkladanie ponúk: Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.

Obstarávateľ:
LUSIK TRADE, s.r.o.

Názov zákazky:
Obstaranie inovatívnej technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie: Stroj na opracovanie pogumovaných valcov a Stroj na odlievanie polyuretánov spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o..

Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa LUSIK TRADE, s.r.o., v Beluši, Slatinská cesta 1724. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/318-e36ad57c60/.

Lehota na predkladanie ponúk:
do 05.06.2019, 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk [formát PDF]

Výzva na predkladanie ponúk [formát DOCX]